blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku
ok
30
not ok
0
liczba odsłon: 596
Był dawnym oficerem armii niemieckiej, od nieco ponad miesiąca nosił mundur kapitana Wojska Polskiego, a do Poznania przyjechał na kilka dni w sprawach osobistych. Akurat, kiedy przebywał w mieście, wybuchły tu walki, które dały początek powstaniu wielkopolskiemu. Taczakowi niespodziewanie zaproponowano objęcie dowództwa nad wojskami powstańczymi, wraz z awansem na majora.

Stanisław Taczak i Józef Dowbór-Muśnicki, to dwa nazwiska, które zwykle przychodzą nam do głowy, kiedy myślimy o powstaniu wielkopolskim. Obu różniło niemal wszystko: pochodzenie społeczne, ścieżki kariery wojskowej i osobowość. Taczak był rodowitym Wielkopolaninem, synem właściciela restauracji, a szlify oficerskie zdobywał w armii Cesarstwa Niemieckiego. Dowbór-Muśnicki pochodził ze szlachty, a urodził się w okolicach Sandomierza. Lata I wojny światowej spędził służąc w armii rosyjskiej. W Wielkopolsce osiadł dopiero w latach dwudziestych. Nie negując w żadnym razie zasług gen. Dowbora-Muśnickiego, nie należy zapominać o ogromnej roli, jaką odegrał w powstaniu wielkopolskim major, a później generał Stanisław Taczak

1. Stanisław Taczak.

Dzieciństwo i młodość późniejszego dowódcy

Stanisław Taczak urodził się 8 kwietnia 1874 r. w Mieszkowie niedaleko Jarocina. Był jednym z sześciorga dzieci Andrzeja Taczaka i Balbiny z Warasieckich. Miał czterech braci i jedną siostrę. Jeden z jego braci został lekarzem, drugi nauczycielem, a dwaj pozostali duchownymi. Po ukończeniu szkoły ludowej, Taczak uczył się w Gimnazjum Królewskim w Ostrowie Wielkopolskim, w którym zdał maturę w 1893 r. Podczas nauki w gimnazjum, działał w Towarzystwie Tomasza Zana, młodzieżowej organizacji samokształceniowej, działającej na terenie zaboru pruskiego i Śląska. Jej głównym zadaniem było przeciwstawianie się germanizacji poprzez zgłębianie historii i literatury polskiej. Warto wspomnieć, że do Towarzystwa należało wielu wybitnych ludzi, jak choćby dwaj późniejsi Prezydenci Miasta Poznania: Jarogniew Drwęski i Cyryl Ratajski, poeta Jan Kasprowicz, założyciele Uniwersytetu Poznańskiego: lekarz Heliodor Święcicki i archeolog, Józef Kostrzewski, politycy: Marian Seyda i Wojciech Trąmpczyński i wielu innych.


Po ukończeniu szkoły, Taczak myślał ponoć o wstąpieniu do seminarium, ale ostatecznie zdecydował się na studia w Akademii Górniczej we Freibergu, którą ukończył w 1897 r., z dyplomem inżyniera hutnika. Na studiach związał się z Polską Partią Socjalistyczną. Po ukończeniu studiów odbył, w latach 1898 – 1899, obowiązkową służbę wojskową w 155. Pułku Piechoty w Ostrowie Wielkopolskim. W 1904 r. awansował na podporucznika rezerwy, a w roku 1913, otrzymał stopień porucznika.


Początkowo nie miał zamiaru poświęcać się służbie wojskowej. Bardziej pociągała go praca naukowa. Po wyjściu z wojska, przeniósł się do Berlina, gdzie pracował jako asystent na Politechnice w Charlottenburgu, w katedrze chemii. Działał także w organizacjach polonijnych. W 1904 r. ożenił się z malarką Ewą Wichmann.


Znowu w mundurze

Po wybuchu I wojny światowej, Taczak został zmobilizowany i trafił do oddziałów Landwehry. W 1915 r. dostał awans na kapitana i został mianowany dowódcą batalionu 46. Pułku Piechoty Obrony Krajowej. Walczył na froncie wschodnim. Brał udział m.in. w bitwach: pod Opatowem, Radomiem, nad Rawką, pod Suchedniowem, Iłżą, Zwoleniem, w Puszczy Białowieskiej, nad Szczarą i pod Baranowiczami. 11 grudnia 1916 r., został przydzielony do Legionów Polskich, gdzie objął dowództwo 2. Batalionu 6. Pułku Piechoty Legionów w Dęblinie. Później skierowano go do Inspektoratu Wyszkolenia Polskiej Siły Zbrojnej, gdzie zajmował się m.in. tłumaczeniem i opracowywaniem niemieckich regulaminów wojskowych na potrzeby PSZ. 


W listopadzie 1918 r., po proklamowaniu niepodległego państwa polskiego, Taczak zgłosił się do Wojska Polskiego, jako pierwszy oficer z armii niemieckiej. Został przydzielony do Oddziału VII Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.


W tym czasie jego rodzina nadal mieszkała w Berlinie. W połowie grudnia 1918 r. otrzymał urlop w celu odwiedzenia rodziny i zabrania jej do Polski. Wracając, przejeżdżał przez Poznań. Chciał przy okazji odwiedzić swych braci. Podczas jego pobytu w mieście, wybuchły walki. 28 grudnia Wojciech Korfanty w imieniu Naczelnej Rady Ludowej, zaproponował mu objęcie dowództwa nad formującą się siłą zbrojną w Wielkopolsce. 


2. Wojciech Korfanty.


Duży wpływ na decyzje NRL miał bez wątpienia brat Stanisława, ks. dr Teodor Taczak, profesor gnieźnieńskiego seminarium duchownego, cieszący się dużym autorytetem w społeczeństwie zaboru pruskiego. Nie bez znaczenia był również fakt, że Taczak był w tym czasie jedynym polskim oficerem tak wysokiego stopnia w Poznaniu. Prócz tego był Wielkopolaninem, znał od podszewki armię niemiecką i był członkiem Sztabu Generalnego WP. Po uzyskaniu telefonicznej zgody Józefa Piłsudskiego, Stanisław Taczak przyjął nominację, pod warunkiem, że będzie pełnił tę funkcję tymczasowo, do czasu przysłania kogoś wyższego stopniem. NRL awansowała go na majora, a 2 stycznia 1919 r. wręczono mu dokument, podpisany przez Wojciecha Korfantego i Władysława Seydy, w którym napisano, że Pan major Taczak jest wodzem naczelnym w zaborze pruskim.


3. Przysięga oddziałów powstańczych.

Najważniejszym zadaniem, przed jakim stanął Taczak, było zorganizowanie Dowództwa Głównego sił powstańczych. Oznaczało to ograniczenie działalności lub wręcz likwidację innych ośrodków, które aspirowały do miana sztabu generalnego powstania, a takich ośrodków było kilka. Najpoważniejszym była Komenda Służby Straży i Bezpieczeństwa, na czele z ppor. Mieczysławem Paluchem. Oprócz niej funkcjonowała też Komenda Straży Ludowej, którą dowodził Julian Lang oraz polsko-niemiecka Komenda Miasta, a czele której stał adwokat, Jan Maciaszek. Nie brakowało też kilku samozwańczych dowódców powstania, jak choćby Stanisław Rybka Myrius, który w swoich późniejszych wspomnieniach, określał siebie jako pierwszego dowódcę powstania wielkopolskiego. Mieczysław Paluch, którego zasługi dla zorganizowania powstania oraz oddziałów Służby Straży i Bezpieczeństwa są bezsporne, sam liczył na objęcie dowództwa nad powstaniem, stąd długo nie mógł pogodzić się z nową sytuacją, a nawet próbował stworzyć konkurencyjny ośrodek dowódczy. 


4. Mieczysław Paluch.


Taczak nie mógł tolerować takiej sytuacji i 4 stycznia 1919 r. odwołał go ze stanowiska dowódcy Służby Straży i Bezpieczeństwa. Dotychczasowi współpracownicy Palucha, bez większych oporów uznali Taczaka za dowódcę powstania. Pozostałe ośrodki dowodzenia zostały zlikwidowane, albo podporządkowane Dowództwu Głównemu.


Siedzibą Dowództwa był Hotel Royal przy ul. Święty Marcin. Do 5 stycznia 1919 r. Dowództwo składało się z następujących wydziałów: Ia – Operacyjny, Ib – Organizacyjny, IIa – Personalny, IIb – Komendantura Kwatery Głównej w Wydziałami: Wywiadowczym, Łączności i Ewidencyjnym. 8 stycznia powstały dodatkowo Wydziały: IIc – Inspekcja Koni i Taborów i V – Automobilowy. 


5. Siedziba Dowództwa Głównego powstania wielkopolskiego.


Wkrótce nakazano wszystkim walczącym oddziałom powstańczym, bezwzględnie podporządkować się Dowództwu. Polecono werbować ochotników do formacji powstańczych oraz zapewnić żołnierzom i oficerom wyżywienie i żołd. Nakazano także zaopatrywać powstańców w broń przejętą z magazynów niemieckich lub zdobytą po rozbrojeniu żołnierzy niemieckich. 7 stycznia podzielono Wielkopolskę na siedem okręgów wojskowych. 15 stycznia powstały jeszcze dodatkowo dwa. Stworzono także oddziały żandarmerii, służby samochodowej, telefoniczny, artylerii i karabinów maszynowych. Taczak zamierzał przekształcić powstańców w regularne wojsko, stąd rozkazał łączyć ich w mniejsze jednostki (bataliony, jednostki szwadrony) trzech podstawowych rodzajów broni (piechota, artyleria, kawaleria), a z tych tworzyć większe formacje, jak brygady i dywizje. Nakazał też utworzyć zręby organizacyjne dla wojsk specjalnych (technicznych) i lotnictwa.


Problemem był brak kadry oficerskiej. Jeszcze w czasach zaborów, Niemcy niechętnie awansowali Polaków na stanowiska oficerskie, stąd brak dostatecznej liczby oficerów w oddziałach powstańczych. Starano się uzupełniać wolne etaty, sprowadzaniem oficerów z innych dzielnic wyzwolonej Polski, ale nierzadko zdarzało się, że oddziałami dowodzili podoficerowie, czy wręcz szeregowcy. Powstańcom nie brakowało zapału do walki, ale zdarzały się przypadki niedostatecznej dyscypliny, czy wręcz niesubordynacji. Nie wszyscy chcieli słuchać rozkazów dowódcy, który jeszcze do niedawna był ich kolegą z oddziału.


Dowództwo Główne, oprócz rozkazów dotyczących organizacji jednostek powstańczych, wydawało także dyrektywy taktyczne, odnoszące się już bezpośrednio do działań bojowych. Nie będę tu jednak opisywał walk powstańczych z okresu dowództwa Taczaka. Odsyłam do bogatej literatury na ten temat.


Taczak zgodził się zostać dowódcą powstania, ale pod warunkiem, że będzie pełnił tę funkcję tymczasowo. Ostatni rozkaz podpisał 13 stycznia 1919 r., a 16 stycznia dowództwo objął gen. Józef Dowbór-Muśnicki. Niestety, generał nie zdobył się na wyrazy uznania dla poprzednika, a nawet, początkowo nie uznawał jego stopnia majora, nadanego mu przez NRL. Dopiero z czasem przestał nazywać go kapitanem.


6. Gen. Józef Dowbór-Muśnicki.


Dalsza służba

Nowy dowódca powstania mianował Taczaka drugim kwatermistrzem w sztabie Dowództwa Głównego. Następnie, od 16 maja do 1 października, Taczak pełnił funkcję zastępcy Szefa Sztabu Dowództwa Głównego. W styczniu 1920 r. awansowano go na podpułkownika. W tym czasie, pracował na różnych stanowiskach. Był m.in. przewodniczącym komisji weryfikującej oficerów z dawnej armii niemieckiej. Na wiosnę 1920 r. został dowódcą 69. Pułku Piechoty (dawniej 11. Pułku Strzelców Wielkopolskich). Otrzymał również awans na pułkownika. W czasie wojny polsko-bolszewickiej, dowodził XXXIV Brygadą Piechoty, a następnie pełnił obowiązki dowódcy 17. Dywizji Piechoty Wielkopolskiej. Za zasługi wojenne, został odznaczony orderem Virtuti Militari i wieloma innymi orderami. Po zakończeniu działań wojennych, mianowano go dowódcą 17. Dywizji Piechoty Wielkopolskiej. Taczak zamieszkał w Gnieźnie, gdzie stacjonowało dowództwo dywizji. W 1924 r. został awansowany na stopień generała brygady. 


7. Wielkopolski Krzyż Powstańczy, awers i rewers. 


W maju 1926 r., na czele swej dywizji wyruszył do Warszawy na pomoc rządowi, przeciwko przewrotowi Piłsudskiego. Warto przypomnieć, że większość oddziałów z Wielkopolski przeciwstawiło się wówczas Marszałkowi. Taczak mieszkał i pracował w Gnieźnie do 1928 r. Został wówczas przeniesiony do Lublina, gdzie, do 1930 r., pełnił funkcję dowódcy Okręgu Korpusu Nr II. W 1930 r., wrócił do Poznania i przeszedł w stan spoczynku. Nie zamierzał jednak rezygnować z działalności społecznej. Został przewodniczącym Związku Weteranów Powstań Narodowych, Towarzystwa dla Badań nad Historią Powstania Wielkopolskiego oraz stanął na czele zarządu Wojewódzkiego Związku Straży Pożarnej.


8. Pomnik gen. Stanisława Taczaka w Mieszkowie.


We wrześniu 1939 r. zgłosił się ochotniczo do wojska. 8 września zameldował się w sztabie gen. Tadeusza Kutrzeby, dowódcy Armii „Poznań”. W trakcie walk, dostał się do niewoli, w której przebywał do 1945 r., przechodząc przez kilka obozów jenieckich. Po wyjściu na wolności, spędził trochę czasu na kuracji w Nicei, po czym wrócił do kraju. Mieszkał początkowo w Janikowie. W 1953 r. spotkała go osobista tragedia, zmarła bowiem jego żona. Po jej śmierci, generał zamieszkał w Malborku u córki. Zmarł na atak serca 2 marca 1960 r. Pochowano go w Malborku. Po latach podjęto starania o odpowiednie upamiętnienie jego osoby. 30 listopada 1988 r. szczątki generała zostały ekshumowane i przeniesione na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha.


9. Nagrobek gen. Stanisława Taczaka,


Generał Stanisław Taczak, to postać bez wątpienia wyjątkowa. To dzięki niemu udało się stworzyć jednolite dowództwo powstania wielkopolskiego, a przede wszystkim przekształcić oddziały powstańcze w regularną armię. I pomyśleć, że rola pierwszego powstańczego dowódcy spadła na niego nijako z przypadku.


Źródło:


B. Polak, Stanisław Taczak. Głównodowodzący powstania wielkopolskiego (28 XII 1918 – 15 I 1919), „Kronika Miasta Poznania”, nr 4, 1983.


M. Rezler, Nie tylko orężem. Bohaterowie wielkopolskiej drogi do niepodległości, Poznań 2013.


Źródło fotografii:


1. By unknown-anonymous [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons

2. By Wojciech Korfanty (Śląska Biblioteka Cyfrowa) [Public domain], via Wikimedia Commons

3. http://fotopolska.eu/160648,foto.html

4. By Mieczysław Ryś (Narodowe Archiwum Cyfrowe, Sygnatura: 1-H-329) [Public domain], via Wikimedia Commons

5. http://fotopolska.eu/276706,foto.html

   http://fotopolska.eu/393137,foto.html

6. By unknown-anonymous (Adam Szelągowski "Wiek XX", Warszawa 1938) [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons

7. By Krisgola (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

    By Krisgola (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

8. By Araspaterka (Own work) [CC BY-SA 3.0 pl (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en)], via Wikimedia Commons

9. By Pnapora (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

   By Pnapora (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons


 
WASZE KOMENTARZE[1]
~KiBiCeK: Panie Macieju jak zwykle ciekawy artykuł. Pozdrawiam :)
dodano: Poniedziałek, 2017.12.18 22:55, IP:77.65.104.XXX
ok
2
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarMaciek_1980: ~KiBiCeK: Panie Macieju jak zwykle ciekawy artykuł. Pozdrawiam :)...
Serdecznie dziękuję :)
dodano: Piątek, 2017.12.22 22:35
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Edder: Artykuł trochę oklepany znanymi wszystkim informacjami, ale nie w tym rzecz. Generał brygady Stanisław Taczak w dziwny sposób przesłonił w Mieszkowie postać generała brygady Heliodora Cepy, który również pochodził z Mieszkowa i był takim samym powstańcem wielkopolskim jak Taczak. Po drugie: z Mieszkowa pochodził Władysław Taczanowski, poseł, który bronił mowy polskiej w Berlinie, którego tablicę, autorstwa Władysława Marcinkowskiego wyrzucono na zewnątrz kościoła (jakby na zniszczenie - taki zabytek sztuki! - barbarzyństwo). Dlaczego generał Taczak nigdy nie chciał przyznać się, że był żyjącym patronem Fortu VIIIa w Poznaniu w latach 1930-1939? Komuna?... Może i tak. Myślę, że wytłumaczeniem było przewiezienie prochów generała Edmunda Taczanowskiego z Choryni na Powązki w Warszawie, kiedy to Taczak musiał przypomnieć sobie generała Sosnkowskiego i Edmunda Taczanowskiego - patronów Fortu IX. Na pogrzebie Taczaka komunały miały problem by zapalić świecę w obecności księdza - co za wstyd.
dodano: Piątek, 2018.06.15 15:11, IP:178.37.136.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: poznanskiehistorie@gmail.com
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz